Algemene voorwaarden

Artikel 1  toepassingen

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verbintenissen en overeenkomsten met MdF Mobility C.A., behoudens onze voorafgaandelijke en geschreven afwijkingen schriftelijk meegedeeld zijn.

Deze voorwaarden worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door onze klanten.

Artikel 2  offerten

Aanbiedingen en prijzen uitgaande van MdF Mobility C.A. zijn steeds vrijblijvend. De offertes zijn steeds opgesteld op basis van de gegevens verstrekt door de klant, uiterlijk 7 dagen geldig. Indien de werkelijke uitgevoerde hoeveelheden of omstandigheden tijdens de uitvoering van de dienstprestatie verschillen van de welke zijn voorzien in de overeenkomst, zal er een prijsaanpassing plaatsvinden.

MdF Mobility C.A. herziet haar algemene tarieven jaarlijks 1 januari. MdF Mobility C.A. is gerechtigd de aan de klant in rekening gebrachte tarieven te verhogen met een percentage waarmee haar algemene tarieven per die datum worden verhoogd. 

Artikel 3   voorwaarden

U heeft tot 2 dagen voor het vervoer recht op kosteloos annuleren. Last minute boekingen (<48u) vallen niet onder deze voorwaarde.

Bij annulatie binnen 48u voor aanvang van de gereserveerde tijd van u vervoer wordt de helft van het totale bedrag aangerekend. Bij annulatie minder dan 4u voor het gereserveerde tijdstip of niet komen opdagen dient u de volledige som van het vervoer verschuldigd te vereffenen.

Artikel 4   klachten

Alle klachten aangaande factuur of diensten, dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door MdF Mobility C.A. worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op MdF Mobility.be. 

Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Artikel 5  aansprakelijkheid

MdF Mobility C.A. is verzekerd voor al haar cliënteel en dit van deur tot deur.

Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch MdF Mobility C.A. doet al het mogelijke om personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. MdF Mobility C.A. kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig afleveren van personen of goederen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming ongeacht het soort veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale factuurbedrag, ongeacht de omvang van direktaanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

MdF Mobility C.A. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door ons of door overmacht.

Artikel 6  betaling

Alle cliënten dienen te betalen na ontvangst van de factuur en binnen de opgegeven vervaltermijn. Indien de cliënt cash dient te betalen bij aanvang van de rit zal deze hierover per schrijven ingelicht worden voor aanvang van de rit.

Bij niet betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding van 15% verschuldigd. Dit met een minimum van 25 euro.

Indien MdF Mobility C.A. besluit de vordering uit handen te geven aan een gespecialiseerde derde zal dit bureau de vordering verhogen met een schadevergoeding van 15% van de openstaande vordering met een minimum van 125€. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders –  en advocatenkosten, worden integraal doorgerekend aan de in gebreke blijvende klant.

Artikel 7  samenwerkingsovereenkomsten

MdF Mobility C.A. verbindt zich ertoe om met de organisaties, met wie een samenwerkingsovereenkomst tot stand komt, overleg te plegen. Condities, opgelegd door een samenwerkingsovereenkomst zijn alleen van toepassing binnen het kader van deze overeenkomst. Vervoersactiviteiten of diensten die losstaan van dergelijke overeenkomst worden enkel beheerd door MdF Mobility C.A.

Artikel 8  bevoegdheid

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken en het vredegerecht van de plaatsen van de maatschappelijke zetel.

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.